سوئدی ها از فرهنگ غنی و مدرنی برخوردار هستند. پیشینه تاریخی و فرهنگ این کشور، شاید به موجب وجود وایکینگ ها و نوشیدن...